فایل های صوتی مراقبه

 

 

زمانی که حرف از تجسم خلاق و قدرت افکار و تجسمات ما به میان می آید بعضی به اشتباه گمان می کنند که فقط با تجسم خواسته هایشان بدون انجام اقداماتی عملی در راستای خواسته هایشان به آنها می رسند در حالیکه واقعیت چیز دیگری است.

هدف من از تولید این فایل های صوتی مراقبه، کمک به دوستان برای تجسم خلاق خواسته هایشان است که این تجسم های خلاق زمینه و پتانسیل قدرتمندی را برای حرکت به سمت خواسته ها و قرارگیری در اتمسفر و فرکانس خواسته ها به وجود می آورد.

با استمرار در گوش دادن به این فایلهای صوتی مراقبه و تجسم خواسته ها و قرار گرفتن در فرکانس خواسته ها و انجام اقدامات عملی در جهت حرکت به سمت خواسته هایمان می توانیم به تدریج هر آنچه را می خواهیم به زندگی خود دعوت کنیم.

نمایش دادن همه 3 نتیجه